Facebook   |   Mapa strony   |   Poczta   |   Kontakt
Historia

        Pomysłodawcą utworzenia tego typu profesjonalnej uczelni w regionie śląskim był jej rektor Prof. dr hab. Wiesław Gworys. W kwietniu 1997 r. Rada Programowa, w skład której  weszli  naukowcy 
z  wielu  uczelni  w  Polsce, a także eksperci z zagranicy opracowała koncepcję programową WSHT. W lipcu 1998 roku Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Warszawie jako założyciel Uczelni złożyło wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie WSHT w Częstochowie. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego Minister Edukacji Narodowej  -  prof. Mirosław  Handke  podpisał  decyzję (nr DNS-1-0145-752/RO/99)  z  dnia  21  października  1999 r.   o udzieleniu zezwolenia na utworzenie WSHiT z siedzibą w Częstochowie. Po spełnieniu dalszych warunków 28 grudnia 1999 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał decyzję (nr DNS-1-0145-5/RO/99), na mocy której Uczelnia mogła rozpocząć działalność. Wielu spośród członków Rady Programowej stało się wykładowcami Wyższej Szkoły Hotelarstwa
i Turystyki w Częstochowie. Wykłady prowadzą profesorowie i inni nauczyciele akademiccy m.in. SGGW
w Warszawie , Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, UJ, AWF Katowice i Kraków, a także praktycy
i menedżerowie z zakresu turystyki,  hotelarstwa i gastronomii  z Częstochowy oraz regionu śląskiego
i małopolskiego.
        Pierwsza rekrutacja odbyła się w lutym 2000 roku. Naukę na pierwszym roku studiów na kierunku Obsługa Ruchu Turystycznego rozpoczeło wtedy  około 100 osób.W październiku 2000 roku pierwsza oficjalna  Inauguracja Roku Akademickiego 2000/2001  połączona jest  z uroczystym oddaniem do użytku nowego gmachu rektoratu. Uczelnia rozwija się dynamicznie  ma coraz lepszą kadrę nauczycieli akademickich, coraz lepszą bazę dydaktyczną,  rośnie również liczba studiującej w niej młodzieży w latach 2002 - 2005 osiągnęła liczbę około 1500 studentów.
        W roku 2002  po raz pierwszy uruchomiono studia podyplomowe dla 150 osób  z zakresu Edukacji Europejskiej i Zarządzania Oświatą. W następnych latach oddaje się do użytku sale wykładowe wyposażone
w nowoczesne środki multimedialne, powstają laboratoria komputerowe, młodzież ma do swojej dyspozycji halę sportową i siłownię oraz laboratorium fizjologii. Biblioteka uczelniana  przeniesiona do nowych przestronnych pomieszczeń, została  skomputeryzowana i podłączona do Internetu.
        W czwartej Inauguracji  Roku Akademickiego w październiku 2003 roku po raz pierwszy bierze udział sztandar Uczelni ufundowany przez sponsorów. Mury Uczelni opuszczają pierwsi absolwenci. Władze zadbały
o to, aby mogli oni kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających, podpisując umowę
z dwoma uczelniami, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego magistra; mianowicie 
z  Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową  w Katowicach i Społeczną Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia stara się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pozwolenie na otwarcie drugiego  kierunku studiów. Zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku   „pedagogika” uzyskuje dnia 30 maja 2006r. (decyzja ministerstwa  nr DSW-3-Jp-4031-229/06).
W 2007 roku Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie uzyskała kartę Podstawową Uczelni Erasmusa. Tym samym znalazła się w gronie szkół wyższych Unii Europejskiej, które mają możliwość współpracować ze sobą w ramach programu "Uczenie przez całe życie". W ramach programu zostały podpisane umowy: z The College of Tourism and Hotel Management  Cypr – Nikozja, Kaunas College Litwa- Kowno, International University College Bługaria – Dobricz, Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki – Gracja- Saloniki.
        Państwowa Komisja Akredytacyjna w kwietniu 2007 roku  pozytywnie ocenia Uczelnię i przyznaje jej prawo nauczania na Kierunku „turystyka i rekreacja” do 2012 roku.Rok później Uczelnia otrzymuje certyfikat ”Wiarygodna Szkoła”  przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.Uczelnia prowadzi międzynarodową współpracę naukową z Uczelniami Federacji Rosyjskiej: z  Tulskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Tule,  Uniwersytetem Państwowym w Tule, Wszechrosyjskim Instytutem Finansów (filia w Tule)  Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Szui, Uniwersytetem Socjalnym
w Moskiwe. Strategia rozwoju uczelni przewiduje, stworzenie  w regionie możliwoścu kształcenia młodzieży 
w zakresie technologii żywności. Starania uczelni w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostają uwieńczone sukcesem.Z dniem 2 grudnia 2008 roku Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki  uzyskuje  zgodę  na prowadzenie kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka”  - decyzja nr DSW-2-04-6014-104/08.
        Uczelnia organizuje konferencje naukowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Corocznie odbywa się  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z  cyklu : „Turyzm, Ekonomika, Kształcenie- integracja, inwestycje, innowacje”.  Dużym powodzeniem cieszy się cykl konferencji pt " Turystyka-Żywienie-Żywność.  W roku  2010 Uczelnia  uzyskała dofinansowanie z projektu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W lutym 2010 rozpoczeła się realizacja projektu „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności – studia podyplomowe”.

Strona główna   |   Aktualności   |   Studia I stopnia   |   Studia II stopnia   |   Studia Podyplomowe   |   Kursy   |   Rekrutacja   |   Akademickie Biuro Karier   |   Kontakt